Illustration people brainstorming

UNAn osaajat: Arkkitehti jäsentää asioita ymmärrettävään muotoon

UNAssa työskentelee monen eri alan ammattilaisia. Arkkitehti Henri Huttunen kertoo, mitä hänen työtehtäviinsä kuuluu ja kuinka hän voi olla asiakkaille avuksi.

Toimin UNA:n palveluksessa arkkitehdin tehtävissä. Tittelini on jossain määrin harhaanjohtava, koska en ole millään tapaa tekemisissä rakennusten tai maankäytön suunnittelun kanssa. Toisaalta se on aika kuvaava, koska työssäni painin laajojen ja kompleksistenkin kokonaisuuksien äärellä. Pyrin työssäni hahmottamaan kohteiden merkityksiä, hierarkioita, rakenteita ja suhteita toisiinsa tai ympäröivään maailmaan sekä jäsentämään asioita ymmärrettävään muotoon. 

En ole profiililtani tekninen syväosaaja, vaan pyrin enemmänkin suunnittelemaan tai kuvaamaan ylätason vaihtoehtoja tai ratkaisumalleja, joilla käsillä olevaan tarpeeseen tai ongelmaan voidaan hakea ratkaisua.

Mitä teet työpäivän aikana?

Työni on paljolti tiedon keruuta, kommunikointia ja vuorovaikutusta erilaisten sidosryhmien kanssa tuotosten aikaansaamiseksi. Päiviini kuuluu myös dokumentointia ja muuta kirjallista tuottamista sekä asioiden esittelyä erilaisilla foorumeilla. Melko iso osa työstä on myös työn tai projektien johtamista, jotta konkreettisia tuloksia saadaan aikaiseksi.  

Arkkitehtina toimimisen paras puoli on työn monipuolisuus. Työtehtävät voivat vaihdella yksittäisen teknisen ratkaisun suunnitteluun osallistumisesta aina kansallisen tason arkkitehtuurisuunnittelun välillä. Usein eritasoista työtä tulee tehtyä samanaikaisesti.

Minkälaista osaamista työ vaatii?

Tärkeimmäksi ominaisuudeksi yleisarkkitehdillä koen kyvyn loogiseen ajatteluun. Pitää pystyä luokittelemaan asioita sekä tunnistamaan tai jäsentämään niitä tarkoituksenmukaiseen muotoon ja löytää sopiva tapa purkaa kompleksinen kokonaisuus osiin, jotta sitä on mahdollista ymmärtää tai hallita. Myös oleellisten asioiden erottaminen epäoleellisista on tärkeä taito. 

Kyky johtaa omaa tai tiimin työskentelyä on myös erittäin tarpeellinen taito. Työni voi välillä olla yksinäistä, ja toisaalta laajoja ja kompleksisia kokonaisuuksia käsitellessä kokee usein epävarmuutta: Syntyykö tästä mitään hyödyllistä tai osaako asian nyt kuvata oikealla tavalla?

Monesti tuotoksia katselmoidaan ja sparraillaan kollegoiden kanssa sekä erilaisissa työryhmissä. On tärkeää, että osaa tuoda esiin haasteita, hakea ratkaisuja ja myös esittää omia mielipiteitä tai ratkaisumalleja. Nämä voi sitten joku ampua alas, mutta usein näin päästään eteenpäin. 

Työssäni tarvitsen myös kykyä viestiä kirjallisesti ja sanallisesti, niin että kuulija tai lukija ymmärtää mistä on kyse. Tuotoksia hyödyntävät hyvin erilaiset tahot, joten asioita pitää pystyä avaamaan kullekin ymmärrettävällä tavalla. Yhdelle yksinkertaisten kuvien kautta, toiselle tekstinä ja kolmannelle määrämuotoisina kaavioina tai muina arkkitehtuurituotoksina.

Hankintoihin osallistuminen on ollut hyvin merkittävä osa työhistoriaani. Niissä tarvitaan usein arkkitehteja jäsentämään hankinnan kohdetta ymmärrettäväksi, ja toisaalta määrittelemään hankinnan kohteeseen liittyviä vaatimuksia. 

Arkkitehdin työssä on mahdollista menestyä, kun on riittävän laaja perusosaaminen sekä jonkin osa-alueen tarkempi osaaminen, jonka kautta on muodostunut kyky oppia ja omaksua uutta sekä soveltaa opittua käytäntöön. 

Vain integraatiota kuvaava yhteys
Esimerkiksi tältä voi näyttää arkkitehdin tuotos.

Minkälaista työkokemusta sinulla on?

Vuosien saatossa olen esimerkiksi osallistunut julkisen hallinnan kokonaisarkkitehtuurityöhön, kansalliseen sote KA -työhön, maakuntien ja HVA-viitearkkitehtuurien työstämiseen sekä lainsäädännön kehittämiseen kommentointien kautta.

Olen ollut myös perustamassa ja kehittämässä arkkitehtuuritoimintaa eri organisaatioissa, työstänyt erilaisten ratkaisu- ja kohdearkkitehtuureja, tehnyt erilaisia selvityksiä ja raportteja mm. sote-tietojärjestelmien kehittämiseksi ja yhteentoimivuuden parantamiseksi.

Työurani on alkanut ohjelmoijana, jonka jälkeen olen toiminut pidemmän jakson teknisenä projektipäällikkönä. Tämän jälkeen olen siirtynyt arkkitehdin rooliin. Olen kehittänyt osaamistani erilaisten koulutusten mm. YAMK-tutkinnon suorittamisen ja sertifiointien kautta, joista mainittakoon, vaikka ITIL, Prince2, TOGAF, Archimate. Mielestäni tämä polku on luonut hyvät edellytykset toimia arkkitehtinä.  

Millaisissa asioissa asiakkaidemme kannattaa olla sinuun yhteydessä?

Voin olla avuksi erilaisissa arkkitehtuurityöhön liittyvissä asioissa. Olipa kyseessä toiminnan, digitalisaation, teknologian tai arkkitehtuurityön kehittämiseen liittyvät tarpeet. Autan ottamaan otteen kehittämistarpeesta huomioiden siihen liittyvät erilaiset periaatteellisen näkökulmat sekä toimintaympäristön asettamat sidokset.

Olen mielelläni mukana myös konkreettisten arkkitehtuurituotosten toteutuksen suunnittelussa tai toteutuksessa, jossa voin hyödyntää laajaa teoreettista osaamista sekä sen soveltamiskykyä. Tuotan myös mielelläni tekstiä sekä visualisointeja, joten pystyn tuottamaan laajojakin kirjallisia tuotoksia, mikäli sellaisille on tarvetta.

Ehkä kaikkein mieluisimpia minulle ovat kuitenkin tehtävät, joissa työskennellään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa jonkin laajan tai monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi, osana työryhmää tai projektia.

Haastaisinkin asiakkaitamme hyödyntämään UNA:n ja sen osaajien laajaa ja moninaista osaamista aktiivisesti ja avoimin mielin erilaisissa sote-tiedonhallinnan sekä digitalisaation kehittämisen tarpeissa. Lähtökohtamme on tuoda Teille kehittämiseen vaikuttavuutta, edistää yhteistyötä sekä tuoda aloitteellisesti tietoon ja hyödynnettäväksi uudenlaisia ketteriä tapoja ratkaista ongelmia vaiheittain.  

Henri Huttunen

Arkkitehti

etunimi.sukunimi@unaoy.fi
+358 (0)44 468 5009

Scroll to Top