Suostumus UNA

Palvelukuvaus

Suostumus UNA on sovellus, jolla ammattihenkilö voi nähdä ja kirjata asiakkaan suostumuksia, tallentaa kopioita asiakkaan suostumuksista sekä nähdä ja kirjata asiakkaan Kanta-palveluissa ylläpidettäviä luovutuslupia ja kieltoja. Lisäksi ammattihenkilö näkee asiakkaan tekemän suostumuksen ja voi lähettää asiakkaalle hyväksyttäväksi esitäytetyn suostumuksen, mikäli asiakkaan käytössä on hyvinvointialueen järjestämä, suostumusten hallintaan kykenevä asiointisovellus.

Asiakas antaa suostumukset rekisterinpitäjälle. Kanta-luvitukset kohdistuvat tiedon luovuttajaan. Suostumus UNA mahdollistaa, että palveluntuottajan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä voi käsitellä tietoja asiakkaan tahdon mukaisesti. Tavoite on, että suostumukset ja luvitukset huomioidaan aina automaattisesti, kun asiakastietoja käsitellään tietojärjestelmällä, joka lisäksi hallitsee asiayhteyden, tehtävän mukaisen käyttöoikeuden tietoon sekä tiedon käyttötarkoituksen. Toistaiseksi automaattinen huomiointi toteutuu vain, kun tiedon välittäjä on Ydin UNA.

Suostumus UNAn omia suostumustyyppejä

  • Sote-suostumus: Käytetään, kun on tarve, että terveydenhuolto voi käyttää sosiaalihuollon asiakastietoja tai sosiaalihuolto tarvitsee potilastietoja.
  • Monialaisen yhteistyön suostumus: Käytetään, kun monialainen yhteistyö organisaatioiden välillä käynnistetään hyvinvointialueella. Suostumus pyydetään yksilöityyn yhteistyöhön ja sen puitteissa tarvittaviin asiakastietoihin, kun yhteistyöhön osallistuu sote:n ulkopuolisia tahoja
  • Digitaalinen kopio muualla pyydetystä suostumuksesta: Käytetään, kun asiakkaalta on pyydetty paperilomakkeelle suostumus, jotta ammattihenkilö näkee ja voi huomioida sen työssään vaivattomasti.

Suostumus UNAn Kanta luvitustyyppejä

  • Toisiolain yhteydenottokielto: Käytetään, kun henkilö kieltää yhteydenoton, jos hänen tietojensa toissijaisessa käytössä ilmenee merkittävä asia, jonka takia arvioinnista vastaava asiantuntija on todennut aiheelliseksi ottaa yhteyttä.
  • Kanta informointi: Näytetään. Kirjaaminen mahdollistuu alkuvuonna 2024.
  • Terveydenhuollon luovutuslupa: Näytetään. Kirjaaminen mahdollistuu alkuvuonna 2024.
  • Sosiaalihuollon luovutuslupa: Näytetään. Kirjaaminen mahdollistuu kesällä 2024.

Suostumus koskee sekä ennen että jälkeen suostumuksen antamispäivää sähköisesti tallennettuja potilas- ja asiakastietoja.

Tietojen kirjaaminen

Hoitava yksikkö voi määrittää, missä vaiheessa prosessia asukkaiden tai asiakkaiden tarvittavat suostumukset kerätään ja kirjataan järjestelmään

Hyvinvointialue voi järjestää alueen asukkaille asiointipalvelun, josta asiakkaan itse kirjaamat suostumukset välittyvät ammattihenkilöiden näkyville Suostumus UNAan

Suostumus UNAssa tallennetaan sähköinen suostumus- tai muu luvitusasiakirja. Suostumuksen antaja on asiakas tai hänen laillinen edustajansa. Asiakirjan tallentaja on luotettavasti toimikortilla tunnistautunut ammattihenkilö, tai suomi.fi tunnistautunut asiakas itse. Asiakirjan säilytysaika on 1.1.2024 voimaan tulevan lain mukaan 120 vuotta. Asiakirjat pyritään siirtämään Kanta-palveluun heti, kun se on Kanta:n puolelta mahdollista.

Hyvinvointialueen voi ohjeistaa, missä tilanteissa asiakkaalta pyydetään vielä erikseen kynäallekirjoitus asiakirjan tulosteeseen. Se toimii lisätodisteena sille, että asiakas on antanut suostumuksesta, mikäli asiasta tulisi myöhemmin epäselvyyttä. Kynäallekirjoitus ei kuitenkaan ole tarpeen asiakastietolain mukaisissa Kanta-luvituksissa, jotka ammattihenkilö kirjaa asiakkaan puolesta. Kynäallekirjoitettu todiste suostumuksen antamisesta säilytetään hyvinvointialueen arkistossa 12 vuotta eli luovutuslokien säilytysajan.

UNA Tuki

Jos sinulle tulee Suostumus UNA -sovelluksen
palvelupyyntöihin liittyvä tai muu ongelma,
ota ensisijaisesti yhteyttä oman organisaatiosi tukeen.

Paikallinen 1. taso voi ottaa yhteyttä UNA Tukeen, jos palvelupyyntö tai ongelma ei ratkea 1. tasolla.

UNA Tuki palvelee Suostumus UNA -sovellukseen liittyvissä palvelupyynnöissä ja ongelmissa organisaatioiden 1. tason tukea.

UNA Tuki on 2. taso, joka ratkoo palvelupyynnöt ja tiketit sekä tarvittaessa reitittää ne edelleen Suostumus UNA -palvelun toimittajille.

UNA Tuki valvoo tiketin edistymistä ja informoi tiketin valmistumisesta lähettänyttä 1. tasoa.

Scroll to Top