UNA Oppaan käyttäjänä

Käyttöoikeus

UNA Oppaan immateriaalioikeudet kuuluvat UNA Oy:lle. Sisällön kopioiminen ja sen edelleen luovuttaminen on kielletty. UNA Oppaan käyttäminen ja hyödyntäminen on sallittua ainoastaan UNA Oy:n luvalla ja siinä käyttötarkoituksessa, josta on UNA Oyn kanssa sovittu kirjallisesti.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Miksi keräämme henkilötietojasi?

Käsittelemme UNA Oppaan käyttäjien henkilötietoja käyttäjien tunnistamiseksi, käyttöoikeuksien hallitsemiseksi ja käytönvalvonnan toteuttamiseksi. Käsittely on tarpeen käyttäjän ja UNA Oy:n välisen sopimuksen (joka syntyy UNA Oppaaseen rekisteröityessä) toimeen panemiseksi.

Rekisteröitymällä UNA Oppaan käyttäjäksi hyväksyt tämän sopimuksen syntymisen.

Lisäksi käsittelemme tietojärjestelmään tunkeutumisen ehkäisemiseksi lokitietoja kaikkien (myös rekisteröitymättömien) käyttäjien toimista UNA Oppaassa. Tältä osin käsittely perustuu UNA Oy:n oikeutettujen etujen toteuttamiseen.

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

UNA Oppaassa käsitellään seuraavia Sinulta itseltäsi rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä henkilötietojasi:

käyttäjätunnus
käyttäjän etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite
organisaatio
rooli

Lisäksi kirjaamme käyttäjien UNA Oppaassa tekemien toimenpiteiden yhteydessä lokitietoa tehdyistä toimista. Tällaisia tietoja ovat IP-osoite ja HTTP-kutsun sisältö.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilön tunnistamiseen liittyviä perustietoja käyttäjätunnuksen voimassaolon ajan ja enintään 180 päivää tunnuksen poistamisen jälkeen. Tämän jälkeen lokitapahtumien selvittämistä varten tarpeelliset tiedot voidaan säilyttää lokitietojen säilytyksen ajan.

Lokitietoja säilytetään enintään 24 kuukautta.

Ketkä vastaanottavat tietojasi? Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Käyttäjän etu- ja sukunimi näkyy myös muille käyttäjille yhteistyön mahdollistamiseksi. Henkilötietojasi ei siirretä kolmansiin maihin eikä luovuteta edelleen kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan kuitenkin käyttää palvelun tuottamiseksi kolmansia osapuolia, joiden toteuttama käsittely tapahtuu UNA Oy:n toimeksiannosta. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä toiminnassamme ovat esimerkiksi sopimukselliset järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset palveluntuottajat. Hankittaessa palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta, valitsemme sopimuskumppaniksemme vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset varmistetaan kirjallisin sopimuksin.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä eli UNA Oy:ltä pääsyä sinua itseään koskeviin henkilötietoihin eli tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietosi mukaan lukien tieto siitä, onko sinusta kirjattu tietoja rekisteriin.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan rekisteriin tallennettu virheellinen tieto. Sinulla ei ole kuitenkaan oikeutta pyytää tietojesi poistamista, koska tietojen käsittely perustuu sopimukseen tai oikeutettuun etuun. Sopimuksen nojalla käsiteltävä tieto poistetaan sopimuksen päättymisen (käyttöoikeuden päättymisen) jälkeen. Oikeutetun edun nojalla käsiteltävä tieto poistetaan oikeutetun edun perusteena olevan uhkan poistuttua. Tästä syystä sinulla ei myöskään ole oikeutta saada tietojasi siirretyksi toiseen järjestelmään.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä. Mahdollisen rajoittamisen ajaksi käyttöoikeus UNA Oppaaseen lakkaa.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä lokitietojen osalta.

Näiden oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tulee lähettää osoitteeseen tietosuoja@unaoy.fi. Pyynnössä tulee esittää tarpeelliset tiedot pyynnön ja rekisteröidyn yksilöimiseksi. Vastaus toimitetaan siihen osoitteeseen, josta pyyntö on lähetetty.

Lisäksi Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun mielestäsi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Suomessa valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Mistä voin kysyä lisätietoja?

Lisätietoja antaa rekisterinpitäjänä toimiva UNA Oy (y-tunnus 2898565-7). Osoite: Biokatu 10, 33520 Tampere. Sähköposti: tietosuoja@unaoy.fi.

Tätä tietosuojainformaatiota päivitetään ja tarkistetaan tarvittaessa.

Scroll to Top