Pohjois-Savon UNAssa tapahtuu

UNA parantaa asiakaslähtöisesti palvelun laatua ja lisää potilasturvallisuutta

Pohjois-Savossa valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen eli perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon järjestelmäuudistusta valtakunnallisessa UNA-yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan tietohallinnon johdolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on, että asiakas saa palveluita asiakaslähtöisenä kokonaisuutena ja tähän tarvitaan parempaa tiedonkulkua. Ratkaisuna palvelun laadun parantamiseen on UNA, valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöhanke, jonka avulla uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä vaiheittain. Pelkästään Pohjois-Savon alueella on käytössä noin 25 erillistä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmää mukaan luettuna erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmät. Järjestelmäuudistuksen myötä nämä erilliset potilastietojärjestelmät halutaan uudistaa yhteiseksi järjestelmäksi, jonka myötä ammattilainen saa nykyistä paremmin kuvan asiakkaan kokonaistilanteesta. Muutos näkyy toiminnassa sekä hoitotyötä sujuvoittavana, että asiakas- ja potilasturvallisuutta parantavana.

UNA koostuu kolmesta kehittämiskokonaisuudesta, joita ovat UNA Kaari, UNA Lomake ja UNA Ydin, joista jälkimmäisen kohdalla käynnistyy toiminnallinen pilotti Pohjois-Savossa sairaanhoitopiirin sekä Kuopion kaupungin toimesta maaliskuun aikana. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöönotto aloitetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin akuuttipalvelualueella päivystysapupalveluissa ja SOTE-tilannekeskuksessa, johon osallistuu myös Kuopion kaupungin toimijat kuten sosiaalipäivystys. Kuopion yliopistollisen sairaalan kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen näkee pilotin tuovan mukanaan palvelun laadun parantumista.

Tilannekuva-pilotin tarkoituksena on oppia siitä, kuinka takaamalla terveyden- ja sosiaalihuollon päivystyspalvelujen tuottajille laaja ja oikea-aikainen näkyvyys potilaiden ja asiakkaiden tietoihin parantaa palvelua, Tamminen toteaa.

Suostumuksen keräämisessä asiakkaalta tärkeää on hienovarainen ja arvostava lähestymistapa. Kerrotaan, että mitä kerätään ja miksi. Asiakkaalle annetaan rauha päättää suostumuksen antamisesta itsenäisesti, palveluohjaaja Sasu Moilanen kuvailee asiakaslähtöistä tilannetta suostumuksen keräämisestä.

UNA Tilannekuva tukee ammattilaista asiakkaan kokonaistilanteen hahmotuksessa

UNA Ydin on yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot kokoava tiedonhallintaratkaisu.  UNA Ytimen ensimmäinen vaihe keskittyy asiakkaan palveluketjun tietojen kokoamiseen reaaliaikaisesti. Ratkaisu mahdollistaa asiakkaan kokonaistilanteen näyttämisen ilman erillistä tiedon etsimistä ja tätä näkymää kutsutaan UNA Tilannekuvaksi. Tilannekuva on kooste asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista. Tilannekuva kokoaa ja auttaa SOTE-ammattilaista näkemään nopeasti asiakkaan kokonaistilanteen, käyttämät palvelut sekä tehdyt varaukset. Tilannekuva tukee niin ongelmien havaitsemista ennakolta, kuin jo syntyneen ongelman tai sairauden nopeaa tunnistamista sekä vaikuttavien tukimuotojen tai hoidon nopeaa valintaa. Se myös auttaa suunniteltujen palveluiden yhteensovittamisessa, kun jo varatut palvelut nähdään yhtenä kokonaisuutena.Tilannekuvan näkee ainoastaan terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijä, joka osallistuu asiakkaan palveluun tai hoitoon ja käytön edellytyksenä on voimassa oleva asiakas-  tai hoitosuhde sekä työntekijän työtehtävän kannalta perusteltu tarve tietoihin. UNA Tilannekuvan perustana on asiakaslähtöisyys, jota myös sosiaalipäivystyksen edustaja Anne-Maria Kolari Tilannekuvan osalta korostaa.

Sosiaalipäivystyksellisillä tehtävillä asiakkaan taustatietojen laajempi tarkastelu vähentää asiakkaan tarvetta toistaa asioitaan eri toimijoille. On asiakkaan etu, jotta sosiaalipäivystäjä saa laajemmat taustatiedot ja voi näiden pohjalta, yhdessä asiakkaan kanssa, ratkaista tilanteen asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvällä ja selkeällä tavalla, Kolari summaa.

UNA Tilannekuvan kehittäminen on myös osa POSOTE20 -hanketta. POSOTE20 -hanke koordinoi SOTE-uudistukseen liittyviä kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeita ja SOTE-uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua Pohjois-Savossa.

UNA-suostumus Tilannekuvan käytön laajentajana

Asiakkaan antama UNA-suostumus lisää ammattilaisen näkemää tietosisältöä Tilannekuva UNAssa. UNA-suostumuksen antaminen mahdollistaa ammattilaiselle asiakkaan tilanteen, palvelujen ja tehtyjen varausten näkemisen yhdessä Tilannekuva-näkymässä. Tilannekuva näyttää ne asiakas- ja potilastiedot, joita sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaalle on kirjattu asianomaisiin tietojärjestelmiin. UNA-suostumuksen antaminen on asiakkaalle vapaaehtoista ja suostumuksen kerääminen tapahtuu sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstön taholta potilaan hoito- tai asiakassuhteen aikana. UNA-suostumuksen antaminen edistää palvelun järjestämistä ja antamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palvelut ja hoito eivät kuitenkaan vaarannu, eivätkä esty, mikäli nimenomaista UNA-suostumusta ei asiakkaan taholta ole annettu. Kuopion kaupungin vanhusten hoivapalveluiden kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen näkee Tilannekuvan olevan arvokas etu käytännön työssä erityisesti tilanteissa, jossa hoitohenkilökunta joutuu tekemään kiireellisiä päätöksiä potilaan hoidon osalta.

Tilannekuvaa käytetään kotihoidossa erityisesti tilanteessa, jossa asiakkaalla on kiireellinen avun tarve.  Tilannekuva parantaa kotihoidon ammattilaisen tietoisuutta kiireellisissä tilanteissa siitä, onko asiakas ollut kontaktissa muualle ja miten asiakkaan asioita on hoidettu tai hoidetaan parhaillaan jonkun muun viranomaisen esimerkiksi sosiaalipäivystyksen tai ensihoidon toimesta. Tämä parantaa päätöksentekoa ja hoidon suunnittelua asiakkaan asiassa, Kokkonen muistuttaa.

Kansalaiset voivat tutustua UNA-suostumukseen tarkemmin osoitteessa www.unasuostumus.fi.

Scroll to Top