Closeup of a person using tablet

UNA Ytimen toteutus käyntiin! Asiakkaiden ja potilaiden tärkeät tiedot nykyistä paremmin käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen parempi integraatio ottaa merkittävän harppauksen eteenpäin, kun laajassa UNA-yhteistyössä toteutettu hankinta saadaan päätökseen.

Kilpailullisena neuvottelumenettelynä toteutetun tarjouskilpailun on voittanut Digian ja Atostekin muodostama ryhmittymä. Hankintapäätöksen täytäntöönpano edellyttää vielä osapuolten välillä solmittavan puitesopimuksen allekirjoitusta.

Sairaanhoitopiirien ja kuntien omistaman UNA Oy:n kautta ratkaisu saadaan kattavasti käyttöön koko Suomessa. Kyse on sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän pirstaleisen tiedon kokoamisesta asianmukaisesti niin yksilö- kuin väestötasollakin. Käytännössä tässä yhdistetään eri järjestelmissä sekä Kanta-palveluissa olevat tiedot asiakkaan palvelun tai potilaan hoidon kannalta tarkoituksenmukaisesti.

”Ratkaisu on riippumaton hallintorakenteista ja on siten täysin hyödynnettävissä tulevassakin sotemallissa, niin järjestämis- kuin tuottajatoiminnoissakin”

Leena Setälä, UNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja

UNA Oy:n kehitysjohtaja ja UNA-ratkaisuiden kokonaisarkkitehtuurista vastaava Juha Rannanheimo toteaa: ”Valittu ratkaisu tarjoaa hyvät valmiudet ja joustavat kehitysmahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi yksi kilpailutuksen keskeisistä kriteereistä täyttyi, kun saimme kyvykkäät ja suomalaisen toimintaympäristön tuntevat kehittäjäkumppanit. Olen hankinnan lopputulokseen oikein tyytyväinen ja nyt pääsemme aloittamaan käyttöönottovaiheen valmistelut.”

Hankintamenettelyssä tarjottuja ratkaisuja arvioitiin itse ratkaisun ja sen hinnan perusteella, mutta myös toteutussuunnitelmaan ja asiantuntijoiden osaamiseen pohjautuvan riskiarvion perusteella. Voittanut tarjous menestyi erityisen hyvin mm. ratkaisukuvausta koskevissa vertailuperusteissa ja tasaisesti myös muissa vertailukohdissa ja osoittautui siten kokonaisarvioinnissa parhaimmaksi tarjoukseksi.

Yhdessä tarjouskilpailun voittaneen toimittajakonsortion ja UNA-yhteistyötä tekevän laajan kehittäjäverkoston kanssa UNA Oy edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Nyt toteutettava UNA Ydin mahdollistaa koosteisen asiakkuustiedon näyttämisen ammattilaiselle ja vapauttaa aikaa varsinaiseen asiakastyöhön. Samalla voidaan esimerkiksi välttää päällekkäisiä tutkimuksia ja saada parempi kokonaiskuva paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden ja potilaiden hoitopoluista. Eri asiakasryhmien palveluiden käyttöä voidaan analysoida nykyistä helpommin ja kehittää sotepalvelujärjestelmää vastaamaan paremmin väestön tarpeita. UNA Ydin vauhdittaa myös erilaisten kansalaisille tarkoitettujen sovellusten kehittämistä.

Myös UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala iloitsee nyt saavutetusta virstanpylväästä:

”Minä, koko projektiryhmä ja kaikki valmisteluun sen eri vaiheessa osallistuneet tahot olemme erittäin iloisia vuosien valmistelutyön tullessa päätökseensä! Hankintapäätös on meille tärkeä välietappi siirtyessämme valmisteluvaiheesta UNA Ytimen konkreettiseen toteutusvaiheeseen. Pian työn hedelmät alkavat konkretisoitua myös sote-työtä tekevien ammattilaisten parissa.”

Lisätietoja

  • UNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja Leena Setälä, etunimi.sukunimi(at)tyks.fi
  • UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala, etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi +358 (0)44 468 5000
Scroll to Top