Tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Rekisteröitynä UNA Oy:n ylläpitämissä henkilörekistereissä

Tällä sivulla kerromme yleisesti tietosuojalainsäädäntöön perustuvista oikeuksistasi rekisteröitynä.

Kaikki oikeuksia koskevat pyynnöt tulee esittää omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla ja toimittaa postitse osoitteeseen UNA Oy, Biokatu 10, 33520 Tampere. Vapaamuotoisesta pyynnöstä tulee käydä ilmi:

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Ellemme hyväksy pyyntöäsi oikeutesi käyttämisestä, annamme asiassa kirjallisen päätöksen, missä kerromme syyt asiassa kieltäytymiseen.
Oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa.

Alla kerromme sinulle, millaisia rekisteröidyn oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen:

Lisäksi:

1. Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä. Rekisteröidyllä eli sinulla on oikeus tietää:

Kerromme henkilötietojen käsittelystä täällä internet-sivuillamme. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä voit olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaamme (tietosuoja@unaoy.fi)

2. Oikeus saada pääsy tietoihisi

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä halutessasi meillä on velvollisuus antaa sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina asiakirjoistasi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen.

3. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun sinun mielestäsi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

4. Oikeus tiedon oikaisuun

Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset sinua koskevat tiedot. Mikäli koet, että tiedoissasi on oikaistavaa, voit esittää pyyntösi edellä ohjeistetun mukaisesti.

5. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla voi olla tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi.

Poistamme tiedot pyynnöstäsi, mikäli lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät. Yleisenä periaatteena on se, että sinulla on mahdollisuus pyytää henkilötietojensa poistamista silloin, kun pakottavaa syytä niiden jatkokäsittelylle ei ole, kuten:

Tietyissä tilanteissa oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, ja pyyntösi voidaan evätä (esimerkiksi silloin, kun käsittely perustuu lakiin).

6. Vastustamisoikeus eli oikeus pyytää, ettei tietojasi käsiteltäisi ollenkaan

Voit vastustaa tietojesi käyttämistä suoramarkkinointia varten ilman eri perusteluja. Suoramarkkinointia koskevan kiellon voit tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme info@unaoy.fi.

7. Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, silloin kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. UNA Oy:ssä on määritetty toimintaprosessi tilanteisiin, joissa henkilötietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus. Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin sinun oikeuksillesi ja vapauksillesi, ilmoitamme loukkauksesta sinulle viipymättä.

8. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun käsittelyä rajoitetaan, rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on oikeus säilyttää henkilötietoja, muttei jatkaa niiden käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyä tulee rajoittaa seuraavissa tilanteissa:

9. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla saattaa olla oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamasi tiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää nämä järjestelmästä toiseen. Oikeutta sovelletaan:

Tätä tietosuojainformaatiota päivitetään ja tarkistetaan tarvittaessa.