Tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Rekisteröitynä UNA Oy:n ylläpitämissä henkilörekistereissä

Tällä sivulla kerromme yleisesti tietosuojalainsäädäntöön perustuvista oikeuksistasi rekisteröitynä.

Kaikki oikeuksia koskevat pyynnöt tulee esittää omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla ja toimittaa postitse osoitteeseen UNA Oy, Biokatu 10, 33520 Tampere. Vapaamuotoisesta pyynnöstä tulee käydä ilmi:

Nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero
Rekisterin nimi ja yksilöity tieto siitä, mitä pyydetään toteutettavaksi.
Oikaisua pyydettäessä tieto siitä, mitä tietoa vaadit oikaistavaksi, mikä on mielestäsi oikea tieto ja millä tavoin pyydät oikaisun tehtäväksi. Korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti on kuvattava sanantarkasti.

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Ellemme hyväksy pyyntöäsi oikeutesi käyttämisestä, annamme asiassa kirjallisen päätöksen, missä kerromme syyt asiassa kieltäytymiseen.
Oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa.

Alla kerromme sinulle, millaisia rekisteröidyn oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen:

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
Sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset tietosi

Lisäksi:

Sinulla saattaa olla oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla saattaa olla oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä
Sinulla saattaa olla oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta
Sinulla saattaa olla oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla saattaa olla oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

1. Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä. Rekisteröidyllä eli sinulla on oikeus tietää:

mitä tietoja sinusta kerätään
miksi ja mihin tarkoitukseen tietojasi kerätään
kauanko henkilötietojasi säilytetään
ketkä vastaanottavat tietojasi, luovutetaanko tietojasi kolmansille osapuolille

Kerromme henkilötietojen käsittelystä täällä internet-sivuillamme. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä voit olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaamme (tietosuoja@unaoy.fi)

2. Oikeus saada pääsy tietoihisi

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä halutessasi meillä on velvollisuus antaa sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina asiakirjoistasi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen.

3. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun sinun mielestäsi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

4. Oikeus tiedon oikaisuun

Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset sinua koskevat tiedot. Mikäli koet, että tiedoissasi on oikaistavaa, voit esittää pyyntösi edellä ohjeistetun mukaisesti.

5. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla voi olla tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi.

Poistamme tiedot pyynnöstäsi, mikäli lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät. Yleisenä periaatteena on se, että sinulla on mahdollisuus pyytää henkilötietojensa poistamista silloin, kun pakottavaa syytä niiden jatkokäsittelylle ei ole, kuten:

Kun henkilötietojasi ei enää tarvita suhteessa siihen tarkoitukseen, jota varten ne alun perin kerättiin/käsiteltiin.
Kun perut suostumuksesi eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
Kun vastustat käsittelyä.
Kun henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

Tietyissä tilanteissa oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, ja pyyntösi voidaan evätä (esimerkiksi silloin, kun käsittely perustuu lakiin).

6. Vastustamisoikeus eli oikeus pyytää, ettei tietojasi käsiteltäisi ollenkaan

Voit vastustaa tietojesi käyttämistä suoramarkkinointia varten ilman eri perusteluja. Suoramarkkinointia koskevan kiellon voit tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme info@unaoy.fi.

7. Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, silloin kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. UNA Oy:ssä on määritetty toimintaprosessi tilanteisiin, joissa henkilötietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus. Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin sinun oikeuksillesi ja vapauksillesi, ilmoitamme loukkauksesta sinulle viipymättä.

8. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun käsittelyä rajoitetaan, rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on oikeus säilyttää henkilötietoja, muttei jatkaa niiden käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyä tulee rajoittaa seuraavissa tilanteissa:

Kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
Olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin suoramarkkinointitarkoitukseen, ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut.
Kun käsittely on lainvastaista ja vastustat tietojen poistamista ja pyydät sen sijaan käsittelyn rajoittamista.
Kun henkilötietoja ei enää tarvita, mutta pyydät tietoja oikeudellista vaadetta varten.

9. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla saattaa olla oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamasi tiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää nämä järjestelmästä toiseen. Oikeutta sovelletaan:

Ainoastaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn.
Kun henkilötiedot koskevat rekisteröityä ja ovat hänen toimittamiaan.
Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
Kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Tätä tietosuojainformaatiota päivitetään ja tarkistetaan tarvittaessa.

Lue lisää

Työnhakijana tai työntekijänä UNA Oy:ssä
UNA Oy:n asiakkaana
UNA Oy:n toimittajana ja sopimuskumppanina
UNA Oppaan käyttäjänä
Scroll to Top